General

Servei Educatiu de la Segarra

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Els Serveis Educatius del Departament d’Educació donen suport i assessorament als centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris. Cada servei educatiu està format per un equip multidisciplinar que ofereix els següents serveis:Qui pot fer la demanda dels serveis?

Centres de Recursos Pedagògics (CRP)

Els Centres de Recursos Pedagògics (CRP) són equips de dinamització i assessorament dels professionals i centres educatius per a la millora i transformació educativa. Les seves funcions són:

Equip d'Assessorament Psicopedagògic (EAP)

Els EAP són equips d’assessorament i orientació psicopedagògic que donen suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació amb els alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies.

Unitats d’Acompanyament i Orientació (UAO)

El Departament d'Educació desenvolupa el programa Unitats d'Acompanyament i Orientació (UAO), de suport personal i familiar a l'alumnat educativament vulnerable, finançat amb fons europeus. L'àmbit d'actuació de les UAO s'emmarca en l'acompanyament de l'alumnat de les etapes obligatòries (primària i secundària) que presenten dificultats a nivell emocional o de salut mental amb risc d'abandonament prematur o absentisme, i les seves famílies, mitjançant l'ampliació de l'acció tutorial.

Equips d’Assessorament i Orientació en Llengua (ELIC)

Els ELIC són equips d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i cohesió social, que donen suport al professorat en el treball de la competència lingüística de tot l’alumnat en general, i en l’atenció a l’alumnat procedent de processos migratoris i a l’alumnat amb risc d’exclusió social, en l’àmbit dels centres educatius i els plans educatius d’entorn.

Els destinataris són els centres educatius, els equips directius, el professorat, l'alumnat i les seves famílies i altres agents de la comunitat educativa, amb la finalitat de promoure la cohesió social mitjançant l’ús de la llengua catalana com a eix vertebrador i l’educació intercultural basada en la igualtat, la solidaritat i el respecte a la diversitat de cultures.

Els professionals que hi treballen són docents dels cossos de mestres i de professorat d'ensenyament secundari.

CONTACTE

Servei Educatiu de la Segarra: se-segarra@xtec.cat

Centres de Recursos Pedagògics (CRP): 973 53 29 64 | crp-segarra@xtec.cat 

Equip d'Assessorament Psicopedagògic (EAP): 973 53 44 11 | eap-segarra@xtec.cat

Unitats d’Acompanyament i Orientació (UAO): 973 53 44 11 | smayenc1@xtec.cat

Equips d’Assessorament i Orientació en Llengua (ELIC): 973 53 44 11 | spons28@xtec.cat