Pla Local de Salut

INFORME DE SALUT

Un informe de salut és un document que recopila i analitza la informació més rellevant sobre la salut d’una població. Els informes de salut recopilen tant dades quantitatives com qualitatives per proporcionar una visió completa de la salut duna població o grup de persones. Les dades quantitatives es refereixen a la informació numèrica i estadística, com ara la incidència de malalties i els factors de risc. Mentrestant, les dades qualitatives fan referència a la informació no numèrica, com les percepcions i experiències de les persones sobre la salut.

A més a més, durant la elaboració d’un informe de salut la participació ciutadana és imprescindible. Aquesta participació permet proporcionar informació Valuosa sobre les necessitats i preocupacions de la població local. En involucrar les persones en el procés de recopilació i anàlisi de dades, es pot obtenir una comprensió més completa i precisa dels factors que afecten la salut a la comunitat. A més a més, la participació ciutadana també pot augmentar la transparència i la responsabilitat en la presa de decisions sobre la salut.

Els informes de salut són importants per diverses raons. En primer lloc, permeten comprendre millor les necessitats de salut duna població i els factors que influeixen en la seva salut. Això pot ser útil per identificar àrees de millora en els serveis de salut i per desenvolupar polítiques i estratègies que tractin les necessitats específiques de la població.

A més, els informes de salut també són importants per monitoritzar l'evolució de la salut d'una població al llarg del temps. Això pot ajudar a identificar tendències en la incidència de malalties, factors de risc i altres indicadors de salut, cosa que pot ser útil per a la planificació i avaluació de programes de salut.

En resum, els informes de salut són eines importants per comprendre les necessitats i els desafiaments de salut d'una població, monitoritzar-ne l'evolució en el temps i sensibilitzar la població sobre la importància d'invertir en la salut.

La metodologia emprada per a realitzar l'informe de salut i, posteriorment, el Pla Local de Salut és la descrita en la guia per treballar en salut comunitària a Catalunya, elaborada pel PADEICS de Salut Comunitària de Catalunya

Informe de salut de Cervera de l'any 2018 i Projecte Salut Mental i Joves

L'any 2018 es va publicar el primer informe de Salut i Necessitats de Cervera, realitzat per l'equip motor COMSalut. L'informe es va realitzar tenint en compte la metdologia descrita en la guia per treballar en salut comunitària a Catalunya. A més a més, es va realitzar en col·laboració amb la ciutadania de Cervera. Pots consultar l'informe complet en el següent enllaç

De totes les necessitats detectades, es va decidir prioritzar la salut mental i el benestar emocional dels joves, raó per la qual es van crear 5 comissions que van estar treballant els diferents aspectes que influeixen en el benestar emocional dels joves de Cervera.

A més a més, es va redactar un informe de tot el projecte, que ha estat galardonat amb els VI Premis CAMFiC-Albert Ramos per a projectes de Salut Comunitària. Podeu consultar el document complet a continuació.

Finalment, a Cervera es van realizar dues jornades de treball sobre el Projecte Salut Mental i Joves. En les dues jornades, professionals de l'àmbit de la salut mental infantojuvenil van oferir conferències magistrals sobre temes d'actualitat, com les autolesions i els trastorns de la conducta alimentària entre d'altres. A més a més, els professionals implicats en el projecte van presentar els resultats obtinguts durant la implementació del mateix. 

En total, a les dues jornades hi van assistir més de 200 persones, tant ciutadans com professionals de l'àmbit social, sanitari i educatiu. Ambdues jornades van ser enregistrades i les gravacions estan disponibles al canal de YouTube de Salut Lleida i de la Xarxa UPS. 

Informe de salut de Cervera de l'any 2022-2023

RESUM ANÀLISI QUANTITATIVA

En relació als indicadors demogràfics, actualment Cervera presenta una població de 9.658 persones; de les quals 4.938 (51.13%) són homes i 4720 (48.47%) són dones. Cervera presenta una Cervera presenta una densitat de població de 170,16hab/km2, xifra que correspon a una alta densitat de població. En comparació a la mitjana de Catalunya, Cervera presenta un índex d’envelliment baix (1.07), en canvi, presenta un índex de sobreenvelliment (0.21) i dependència global alts (0.57). Un 23% de la població cerverina és d’origen immigrant i les principals nacionalitats estrangeres són: Mali, Perú, Ucraïna i Colòmbia. Actualment s’observa una estabilització de la immigració a Cervera.

En relació als indicadors socioeconòmics, Cervera presenta un producte interior brut (PIB) per càpita i un nivell de renda familiar disponible bruta inferiors a la mitjana de Catalunya. Pel que fa a estudis, destaca que: un 39% de la població cerverina presenta estudis de batxillerat o equivalents, un 18% de la població no presenta estudis o aquests són incomplets, i Un 8% de la població presenta estudis universitaris o post-universitaris. L’any 2022, 389 persones estaven registrades a l’atur, que correspon a un 4.0% de la població. A Cervera hi ha 3.560 habitatges, dels quals un 77% són habitatge principal amb una superfície superior als 60m2.

En relació als indicadors de medi ambient, l’aigua de Cervera prové al 50% de la potabilitzadora de Ratera i de la captació a alguns pous, amb diferents tractaments posteriors. L’històric d’informes de resultats analítics determinen una bona qualitat de l’aigua, apta per al consum humà.

En relació als indicadors de salut, durant l’any 2022 a Cervera hi van haver 82 naixements: 41 nens i 41 nenes. L’any 2022, taxa general de fecunditat de Cervera (38.56) era inferior a la de la Segarra però superior a la de Catalunya. En la mateixa línia està l’indicador conjuntural de fecunditat (1.36). Les principals conductes de risc per a la salut a Cervera són el sobrepès i l’obesitat, el consum de tabac i alcohol i també destaca el número de temptatives de suïcidi durant l’any 2022 (24 intents). Durant l’any 2022 a Cervera hi van haver 85 defuncions i les principals causes de mort són: malalties de l’aparell circulatori, COVID-19, malalties de l’aparell respiratori, malalties del sistema nerviós i causes externes. En relació a l’accés als serveis sanitaris, destaca el número de visites a l’Atenció Primària i Comunitària, sent la població de Cervera més hiperfreqüentadora que la mitjana de Catalunya. Finalment, els problemes de salut mes freqüents son: alteracions del metabolisme lipídic, obesitat, trastorns d’ansietat, hipertensió arterial no complicada i rinitis al·lèrgica.

Informe de salut i necessitats de Cervera 2022-2023.pdf
Presentació PLS definitiva.pdf

RESUM ANÀLISI QUALITATIVA

La població de Cervera realitza una valoració positiva de l’entorn natural i rural del municipi, de la tranquil·litat en que s’hi viu, així com del patrimoni del qual disposa, tan material com immaterial.

Des de les associacions hi ha molt moviment cultural, amb un ventall d’oferta molt ample que fomenta la interrelació, la vida social i comunitària, ¡ el bon ambient. Es valora positivament que els serveis existents siguin propers, accessibles i amb una certa diversitat. Existeix una gran oferta d’activitats a càrrec de les diferents administracions i entitats que facilita poder escollir: Casal Cívic i Comunitari, Centre Esportiu Municipal, Centre Excursionista (CES), biblioteca municipal, entre d’altres.

Com a aspectes millorables hi destaca una percepció de falta de civisme en forma de destrosses en el mobiliari urbà i brutícia al carrer. També destaca el sentiment d’inseguretat en determinades ubicacions del municipi, com el pas soterrat de l’estació de trens amb escenes d’assetjament i consum de drogues. Així mateix, es considera existeix una certa inseguretat viària i es reclama protecció per a les bicicletes i l’eliminació de les barreres arquitectòniques a les voreres. També es comenta una important pèrdua de valors i actituds. Tot i l’existència de transport públic, es considera que aquest presenta una disponibilitat horària molt limitada. A més a més, es percep problemes d’accés i aparcament al centre. Es destaca la falta d’oferta laboral qualificada per als joves, així com també la falta d’oci i d’habitatges dignes per als mateixos. També són molt freqüents els comentaris sobre la necessitat de millora de les infraestructures o de construcció de nous equipaments com un altre pavelló, una piscina d’estiu més i un sociosanitari.

Pla Local de Salut de Cervera 2024-2028

En aquest sentit, l'elaboració d'un pla local de salut es converteix en una eina essencial per traduir la informació obtinguda a l'informe de salut en accions concretes i efectives. La participació activa de la població i dels diferents actors locals en l'elaboració del pla de salut permet assegurar que les accions i les estratègies proposades siguin coherents amb les necessitats i realitats locals.

La recopilació de dades per elaborar un informe de salut és el primer pas per desenvolupar un pla local de salut que tingui com a objectiu millorar la qualitat de vida i el benestar de la població. L'ús d'aquesta informació en la presa de decisions és fonamental per garantir que les accions i les estratègies implementades siguin eficaces i responguin a les necessitats i demandes de la comunitat local.

La participació ciutadana en l'elaboració i el desenvolupament d'un pla local de salut és fonamental per garantir l'efectivitat i la sostenibilitat de les polítiques i accions proposades, i per enfortir el compromís i la coresponsabilitat de la població en la promoció i la cura de la seva salut i benestar. És per aquesta raó que s’anima a tota la ciutadania de Cervera a que participien les properes activitats per a la priorització de necessitats i la posterior proposta d’estratègies per a la millora d’aquestes necessitats.

Jornada de participació ciutadana i tècnica del Pla Local de Salut

El 8 de maig de 2023 la Xarxa UPS i el grup ComSalut de Cervera van organitzar la Jornada de Participació Ciutadana i Tècnica amb l'objectiu de recollir propostes de millora per donar resposta a les necessitats de salut detectades a l'informe de salut. A la jornada hi van assistir més de 80 cerverins i cerverines.

Durant els mesos de maig i juny de 2023 es va implementar un formulari on-line per a seguir recollint les propostes de la ciutadania. A més a més, es van realitzar diferents trobades. En total, es van aconseguir més de 180 propostes que formaran part del Primer Pla Local de Salut de Cervera