General

Consell Comarcal de la Segarra (CCS)

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

El Consell Comarcal és una entitat que agrupa diversos municipis o localitats que comparteixen interessos i necessitats comunes a causa de la seva proximitat geogràfica i de vegades també per raons culturals o econòmiques. Aquests consells sestableixen per coordinar la prestació de serveis i el desenvolupament de projectes que afecten tota la comarca, en benefici de tots els municipis que la conformen. El Consell Comarcal realitza diverses funcions d'atenció a la ciutadania i al municipi.

Serveis socials, salut i igualtat

Serveis socials bàsics

Els Serveis socials bàsics som un equip interdisciplinar format per treballadores socials, educadores socials i una psicòloga.

La nostra tasca es centra en oferir informació, orientació i assessorament, així com detectar i prevenir situacions de risc social o d’exclusió. Apliquem els tractaments de suport a persones, famílies o grups, treballem les demandes relatives a les necessitats socials i gestionem els serveis d’atenció domiciliària i els altres que siguin determinants per via reglamentària, alhora que tramitem i fem el seguiment de programes i prestacions que requereixen de la nostra intervenció, entre altres.

Les atencions les fem al Consell Comarcal de la Segarra de dilluns a divendres de 8.00h a 15.00h mitjançant cita prèvia al telèfon 973531300. Ens desplacem als diferents municipis de la comarca, aconseguint així la proximitat i l’accessibilitat al servei de les persones. Les persones que vulgueu ser ateses als vostres municipis, heu de demanar hora al vostre ajuntament.

També us podeu posar en contacte amb nosaltres través del correu electrònic: serveissocials@ccsegarra.cat

Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD)

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones de la comarca de la Segarra és un servei que te com a finalitat oferir:

Servei d'atenció integral (SAI) a les persones LGTBIQ+

Al Servei d’Atenció Integral, oferim informació, orientació i assessorament sobre els drets de les persones LGBTI+. Alhora que atenem les incidències i possibles casos de discriminació per raó d’orientació sexoafectiva, identitat de gènere o expressió de gènere.

Per rebre atenció presencial a la resta de municipis consulteu telefònicament al 973 53 13 00.

També us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic: sai@ccsegarra.cat.

Servei d'acollida i atenció a les persones immigrades

El Servei d’Acollida i d’Atenció a Persones Immigrades del Consell Comarcal de la Segarra és un servei itinerant de suport per a totes aquelles persones que arriben a la nostra comarca provinents d’un país estranger. Des del nostre servei treballem de manera coordinada amb els ajuntaments dels diferents municipis de la Segarra per poder arribar al conjunt de la ciutadania.

Serveis que ofereix

Oferim assessorament jurídic en matèria d’estrangeria al Consell Comarcal de la Segarra els dimecres i els divendres de les 9:30h a les 14:00h o bé, a demanda als ajuntaments petits de la comarca mitjançant cita prèvia al telèfon: 973 53 13 00.

Pots trobar més informació sobre els tràmits en el següent enllaç.

Punt Òmnia

A través del Punt Òmnia oferim un espai d’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació, amb l’objectiu d’evitar la fractura digital i possibilitar l’acostament de les noves tecnologies a aquelles persones no usuàries, afavorint la igualtat d’oportunitats.

Des d’aquest espai, oferim cursos de nivells inicials, treballant amb els programes del llibre Office per fer documents de text i full de càlcul i amb el camp per treballar imatges. També utilitzem les xarxes socials i les aplicacions de Google. Alhora que oferim un espai de coneixement, treballem per generar una millora en les habilitats de les persones usuàries en l’ús de les noves tecnologies així com el coneixement sobre la comarca i l’ús de la llengua.

Treballem amb entitats de caire social i educatiu de col·lectius amb risc d’exclusió social. Col·laborem amb el SOC per tal d’afavorir la recerca de feina mitjançant les TIC i oferim un horari d’atenció personalitzada i d’ús lliure dels ordinadors.

Ens podeu trobar al Consell Comarcal de la Segarra, al telèfon 973 53 13 00 o a través del correu electrònic: omnia@ccsegarra.cat

Altres serveis

Servei de podologia subvencionat

El servei de podologia “Peus en Forma +60” té l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones grans i de les persones en situació de dependència de la nostra comarca, especialment en les zones considerades com a més rurals, apropant serveis de proximitat.

Es tracta d’un servei de podologia integral que ofereix tractaments bàsics per a la cura dels peus a uns preus subvencionats, realitzats per professionals i que ofereix en una sessió la cura dels peus, tallat d’ungles i massatge fins per damunt del turmell.

Quan la profesional detecti problemàtiques que requereixin un tractament més específic informarà a la persona usuària i si s’escau, la derivarà a les consultes especialitzades.

Les professionals es desplacen als municipis que sol·liciten el servei cada sis setmanes, aproximadament. Es pot consultar a l'ajuntament els dies de prestació del servei i com accedir-hi.

Els municipis que compten amb aquest servei, actualment són:

Biosca, Els Plans de Sió, Granyena, Ivorra, Les Oluges, Les Pallargues, Massoteres, Montornès de Segarra, Els Plans de Sió, Ribera d’Ondara, Sant Guim de la Plana, Sant Ramon, Talavera, Tarroja, Torà i Torrefeta i Florejacs.

Banc de productes de suport

Els Bancs de productes de suport són serveis que proporcionen productes d’ajuda tècnica a persones amb discapacitat o dependència en modalitat de préstec, amb l’objectiu de millorar la seva autonomia personal o bé facilitar la tasca del seu cuidador/a, promovent la seva continuïtat al domicili. Generalment són situacions de necessitat sobtada o esdevinguda en poc temps, siguin transitòries o de llarg termini. Alhora ofereix informació, assessorament i orientació tècnica en adaptacions domiciliàries i d’accessibilitat.

Es poden prestar aquests productes mentre no s’obtenen per altres programes d’ajuts o bé per no poder accedir a altres programes de suport pel fet de no complir alguns dels requisits malgrat necessitar l’ajuda tècnica.

Els productes de suport es classifiquen segons el seu ús en:

La persona que requereixi aquest servei, haurà de posar-se en contacte amb la treballadora social de l’ajuntament de la seva localitat.

Per a més informació podeu trucar al telèfon: 973531300 o a l'adreça electrònica: serveissocials@ccsegarra.cat

Servei de transport adaptat

Aquest servei proporciona un sistema de transport adaptat al grau de necessitat de suport de les persones amb discapacitat i/o dependents que no poden accedir al sistema ordinari de transports i que presenten dificultats de mobilitat (mobilitat reduïda) i/o necessitat d’acompanyant (barem d’acompanyant).

L'objectiu és facilitar l'accés als serveis i a aquells altres que permetin garantir la seva integració, com els desplaçaments a centres educatius o centres especials de treball.

Les persones que vulguin beneficiar-se del Servei de transport adaptat han de posar-se en contacte amb els Serveis socials bàsics del Consell Comarcal de la Segarra per a sol·licitar-lo trucant al telèfon 973531300 o bé per correu electrònic a: serveissocials@ccsegarra.cat.

Servei d'ajuda a domicili (SAD)

El servei d’ajuda a domicili inclou un conjunt de tasques que es realitzen a la llar de persones o famílies que es troben, per motius físics o socials, en situacions de mancança d'autonomia temporal o permanent per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana.

L’objectiu del servei és que la persona pugui continuar vivint al seu domicili, millorant-ne la qualitat de vida i potenciant la seva autonomia personal i amb unes condicions adients de convivència en el seu propi entorn familiar i comunitari.

Aquest servei inclou dos tipus d'ajudes: l’atenció personal i de la llar. El servei va adreçat a:

Per sol·licitar el servei d'ajuda a domicili cal adreçar-se al Consell Comarcal de la Segarra.

Més informació al telèfon: 973531300 o a l'adreça electrònica: serveissocials@ccsegarra.cat

Servei de teleassistència

La teleassistència domiciliària és un servei que permet a les persones grans i/o persones amb diversitat funcional, entrar en contacte verbal "mans lliures", durant les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, amb un centre atès per personal específicament preparat per donar resposta davant situacions d'emergència, d'inseguretat, solitud o aïllament.

El Servei de Teleassistència del Consell Comarcal de la Segarra ofereix a les persones la possibilitat de connectar automàticament i permanent amb un centre d'atenció de trucades des d'on es prendran les mesures oportunes per a solucionar la situació problemàtica, objectiva o subjectiva, i d'emergència que la persona plantegi.

Es tracta d'un servei que permet la permanència de les persones usuàries en el seu medi habitual de vida, així com el contacte amb el seu entorn sociofamiliar, evitant el desarrelament i assegurant la intervenció immediata davant possibles situacions de crisis personals, socials o mèdiques per proporcionar seguretat i millor qualitat de vida.

Dins del Programa de Teleassistència Domiciliària es presten els següents serveis:

Per sol·licitar el servei de teleassistència cal adreçar-se al Consell Comarcal de la Segarra.

Més informació al telèfon: 973531300 o a l'adreça electrònica: serveissocials@ccsegarra.cat

Servei de teleassistència mòbil per a les víctimes de violència de gènere

El Teleassistència Mòbil per a les Víctimes de la Violència de Gènere és una modalitat de servei que, amb la tecnologia adequada, ofereix a les víctimes de la violència de gènere una atenció immediata i a distància, assegurant una resposta ràpida a les eventualitats que els puguin succeir, les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any i independentment del lloc on es trobin.

Aquest servei es basa en la utilització de tecnologies de comunicació telefònica mòbil i de telelocalització. Permet que les dones que corren el perill de patir violència masclista puguin entrar en contacte, davant de situacions d’emergència, amb un centre atès per personal preparat específicament per donar una resposta adequada a la crisi plantejada, sigui per part del mateix centre o mobilitzant altres recursos humans i materials, propis de l’usuari o existents en la comunitat.

El contacte amb el Centre d’Atenció es pot establir en tot moment i des de qualsevol lloc, només prement un botó i en la modalitat de “mans lliures”. Els objectius del servei són:

Per accedir al servei pots dirigir-te a l’oficina del SIAD, Servei d’Informació i Atenció a les Dones ubicada a la seu del Consell Comarcal de la Segarra (Pg. Jaume Balmes, 3. Cervera) o trucant al 973 53 13 00.

Oficina d'igualtat (OIS)

L’oficina d’Igualtat està formada pel Servei d’Informació i Atenció a les Dones, el Servei d’Atenció Integral al col·lectiu LGBTI i també el foment i desenvolupament de plans d’igualtat interns de les administracions locals de la comarca.

L’oficina persegueix l’objectiu d’afavorir polítiques municipals més lliures i igualitàries, considerant la igualtat entre els gèneres com un dels pilars de la cohesió social, el progrés i el benestar de la ciutadania.

Des de l'any 2006 i en col·laboració amb els municipis de la comarca, es promouen tot un seguit d'iniciatives per a què totes les persones puguin gaudir de llibertat i desenvolupar-se sense discriminacions en clau de gènere en les seves relacions familiars, socials, econòmiques, polítiques i culturals.

Per tant, l’Oficina d’Igualtat de la Segarra (OIS) opera a diferents nivells; en els serveis de desenvolupament comarcal,  d’atenció a les persones, ofereix serveis als municipis i també nivell intern.

Dona suport a administracions locals de la comarca i també al personal tècnic d’aquestes en el disseny i execució dels seus protocols, plans locals, avaluacions de plans, projectes comunitaris així com, també,  campanyes institucionals lligades al 8 de març, 28 de juny i el 25 de novembre, entre d’altres.

Oficina d'habitatge

Funcions


Tramitació prestacions econòmiques d'urgència especial

Hi podeu contactar a través del telèfon 973531300 o del correu electrònic habitatge@ccsegarra.cat

Beques de menjador escolar

Les beques de menjador són ajuts sufragats amb fons públics destinats a l’alumnat de P-3 a 4t d'ESO escolaritzats en centres públics i concertats, tenint en compte les seves condicions socioeconòmiques, geogràfiques i familiars de l'alumne/a. Alhora, el servei de menjador és obligatori i gratuït per a tot l'alumnat que s'ha de desplaçar fora del seu municipi de residència per inexistència d'oferta del nivell educatiu corresponent a la seva població.

S’atorgaran ajuts del 50% o de fins al 100% del cost del menjador a les famílies que compleixin els requisits establerts, cost que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Les persones interessades a sol·licitar la beca de menjador hauran de presentar les sol·licituds al Consell Comarcal de la Segarra dins el termini i condicions que aquests estableixin en la seva convocatòria. També, es preveu la possibilitat d’admetre sol·licituds d’ajut de menjador un cop finalitzat el termini de presentació.

Més informació al telèfon: 973531300 o a l'adreça electrònica: serveissocials@ccsegarra.cat

CONTACTE

Passeig Balmes, 3, 25200 Cervera, Lleida

973531300