General

Centre d'Atenció Primària (CAP-ICS) de Cervera

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

L’atenció primària és el centre del sistema de salut. Constitueix la porta d’entrada de la ciutadania al sistema sanitari i aborda de manera integral la salut de les persones, des del naixement fins als darrers dies de la vida. El nucli de l’atenció primària el conforma l’equip d’atenció primària (EAP), constituït per professionals de medicina de família i comunitària, d’infermeria, de pediatria, d’odontologia, de treball social i d’atenció a la ciutadania. Els EAP realitzen tasques de diagnòstic, tractament, prevenció i promoció de la salut en la comunitat que tenen assignada.

Ofereix diagnòstic i atenció als principals problemes de salut, assistència sanitària i social, i serveis de promoció de la salut, d'atenció preventiva, curativa i rehabilitadora, servei d'atenció a domicili, atenció urgent o continuada i atenció a la salut sexual i reproductiva.

Els professionals d’atenció primària en pandèmia s’han adaptat a una situació insòlita i mai viscuda abans. Són al centre, al domicili, a les residències, a les escoles, als punt de vacunació. En aquest espai podràs descobrir quina és la seva tasca dins i fora del centre, de forma presencial o virtual, però sempre pensant en la comunitat.

Des de qualsevol punt de Catalunya, totes les persones que es dediquen a l'atenció primària i comunitària estan al teu servei.

Consulta de treball social

El treball social sanitari en l’àmbit sanitari té com objectiu, prestar serveis d’atenció social sanitària dintre del Sistema de salut, a les persones i les seves famílies que per manca de Salut o situacions de vulnerabilitat social, es trobin en risc de perdre-la. Qualsevol acció d’atenció als factors psicosocials i socials, dins els model d’atenció centrada en la persona es sustenta en el diagnòstic social sanitari utilitzant les tècniques i les eines necessàries i pròpies de la disciplina del treball social. Sent indispensable la integració dels treballadors socials sanitaris en el SISCAT per poder donar resposta a una atenció integrada dels factors socials i sanitaris.

Atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR)

Les unitats d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) vinculades a l'atenció primària a i l'atenció especialitzada són equips formats per llevadores/llevadors, ginecòlogues-obstetres/ginecòlegs-obstetres i infermeres/infermers.

Els serveis que ofereixen inclouen l'atenció als joves, el consell reproductiu, el control i seguiment de l'embaràs, el diagnòstic prenatal, la interrupció voluntària de l’embaràs, l'educació maternal, l'atenció al puerperi, la prevenció del càncer de coll uterí i del càncer de mama, l'atenció a les malalties de transmissió sexual i a la patologia ginecològica, l'activitat comunitària a persones adultes, l'educació afectiva i sexual i l'atenció a la violència vers les dones.

Tarda jove

Les unitats d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) vinculades a l'atenció primària a i l'atenció especialitzada són equips formats per llevadores/llevadors, ginecòlogues-obstetres/ginecòlegs-obstetres i infermeres/infermers.

Els serveis que ofereixen inclouen l'atenció als joves, el consell reproductiu, el control i seguiment de l'embaràs, el diagnòstic prenatal, la interrupció voluntària de l’embaràs, l'educació maternal, l'atenció al puerperi, la prevenció del càncer de coll uterí i del càncer de mama, l'atenció a les malalties de transmissió sexual i a la patologia ginecològica, l'activitat comunitària a persones adultes, l'educació afectiva i sexual i l'atenció a la violència vers les dones.

Consulta de tabaquisme

És un servei especialitzat que s'ofereix per ajudar les persones a deixar de fumar i millorar la salut en relació amb el tabaquisme. Aquestes consultes són part integral de l'atenció primària de la salut i estan dissenyades per abordar l'hàbit del tabaquisme, que és una de les causes principals de malalties i morts evitables a tot el món.

Infermera gestora de casos i de residències (programa vellesa i cronicitat)

Infermera gestora de casos: La infermera gestora de casos és aquella figura referent al procés assistencial que, després de fer una valoració inicial i individualitzada de cada pacient, de quines són les necessitats i dels recursos humans i materials disponibles per a l'atenció, s'encarrega de garantir la continuïtat assistencial dels malalts. La tasca de la infermera gestora de casos és essencial davant l'augment de l'esperança de vida, davant l'envelliment progressiu de la població i l'increment de pacients polimedicats, pluripatològics i amb malalties cròniques, els quals requereixen uns recursos sanitaris i socials adaptats a aquestes noves realitats.


Infermera gestora de residències: Realitzar la coordinació, de forma consensuada, de la població residencial de referència en col·laboració amb els serveis de Salut Pública i la xarxa sociosanitària del territori, d’acord amb els protocols establerts, amb la finalitat de vetllar per la salut integral i el benestar del pacient.

Higiene bucodental

Per primera vegada, higienistes dentals formaran part dels equips d’atenció primària i comunitària de Catalunya. Aquest nou servei es destina primer a la població més vulnerable:

La funció de l’higienista dental és: prevenció i promoció de la salut bucodental i fer el seguiment i tractament preventiu de càries i patologia periodontal de baixa complexitat.

Aquesta figura s’integra a les unitats d’odontologia, formades actualment per odontòlegs de l’Atenció Primària i comunitària i tècnics auxiliars en cures d’infermeria.

Especialitats mèdiques i sanitàries

El CAP de Cervera compta amb una ginecòloga i una infermeria de ginecologia, una metgessa de rehabilitació, un traumatòleg, una psiquiatra d'adults, una psicòloga clínica d'adults, una psicòloga clínica infantojuvenil, una infermera de salut mental, una treballadora social de salut mental, una odontòloga, una fisioterapeuta i una logopeda.

Comissió de salut comunitària

La salut comunitària implica la participació activa i el compromís de la població en la cura de la seva salut i benestar, i en la presa de decisions que n'afecten l'entorn i la qualitat de vida.

La comissió de salut comunitària del CAP de Cervera treballa per a detectar les necessitats de la població i donar-los-hi una respsota que impliqui una participació activa de la mateixa ciutadania i de les organitzacions i entitats locals. La comissió també organitza diferents tipus d'activitats comunitàries i grupals per a promoure la salut des de la seva globalitat: hàbits saludables, actviitat física, alimentació equilibrada, benestar emocional, entre d'altres...

CONTACTE

Avinguda de Duran i Sanpere, 45, 25200 Cervera, Lleida

973531048