General

Banc d'Aliments de Cervera

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Recurs estable adreçat a cobrir les necessitats bàsiques de les persones mitjançant aliments provinents del Fons europeu, de campanyes puntuals que es puguin dur a terme al municipi o de persones anònimes interessades en col·laborar.

Objectius

Metodologia

Es treballa de forma coordinada amb les professionals de Serveis Socials, Càritas, Creu Roja, EAP i el CAP, les quals fan l’estudi econòmic i social de les persones susceptibles de rebre aliments, valoren la situació econòmica, el tipus de vivenda, els problemes de salut i altres situacions de risc. Es puntuen cada una de les situacions i en funció del resultat· es consideren perceptores el temps que la professional consideri oportú amb un màxim de tres mesos. Per l’establiment de l’ajut s’ha creat un document base amb uns criteris que utilitzen totes les professionals, pel que fa a la quantitat de productes que s’han de donar, es fan lots tenint en compte el nombre de persones que hi ha a la unitat familiar.

CONTACTE

Càritas Interparroquial Cervera