Quí som

SALUT COMUNITÀRIA

La salut comunitària és l’expressió col·lectiva de la salut dels individus i grups en una comunitat definida, determinada per la interacció entre les característiques dels individus i els anomenats determinants de salut.

Per comprendre millor la salut comunitària, cal entendre primer què és la salut i com està influïda per diversos factors. L'Organització Mundial de la Salut (OMS)defineix la salut com un estat de benestar físic, mental i social complet, i no només l'absència d'afeccions o malalties.

La salut no és un estat estàtic, sinó que està influenciada per diversos factors, coneguts com a determinants de la salut. Aquests determinants inclouen factors biològics, ambientals, econòmics, socials i culturals que afecten la salut duna persona o una comunitat. La teoria dels determinants de la salut sosté que la salut és el resultat de la interacció entre aquests factors, i que les condicions socials, econòmiques i culturals són determinants clau de la salut d'una població. Per exemple, la pobresa, la manca d’accés a aliments saludables, l’exposició a contaminants ambientals, la manca d’accés a serveis de salut i la manca d’educació són factors que poden afectar significativament la salut d’una comunitat.

La salut comunitària implica la participació activa i el compromís de la població en la cura de la seva salut i benestar, i en la presa de decisions que n'afecten l'entorn i la qualitat de vida. També involucra els diferents actors locals, com els serveis de salut, les organitzacions comunitàries, els líders locals i els governs locals, en la identificació de les necessitats de la comunitat i en la implementació de solucions i accions efectives. La importància de la salut comunitària rau en la capacitat per abordar les causes subjacents de les malalties i els problemes de salut d'una comunitat. En treballar en estreta col·laboració amb la comunitat, la salut comunitària permet identificar i abordar les barreres i els determinants socials de la salut, i promoure un enfocament integral i sostenible de la cura de la salut.

XARXA UPS

La Xarxa UPS (Units Per La Salut) de Cervera està formada per diverses institucions i entitats locals que treballen a través de la perspectiva de la salut comunitària. En aquest sentit, la coordinació i el treball en comú són impresicindibles per a crear una xarxa capaç d'identificar les necessitats de la població de Cervera i realitzar propostes de la millora, de manera cojunta amb la pròpia comunitat. Si vols formar part d'aquest projecte, envia un correu a comunitariacervera@gmail.com

MEMBRES

OBJECTIUS

METODOLOGIA

La metodologia implica el procediment que s'implementarà per a assegurar el correcte funcionament de la Xarxa UPS. En aquest sentit, es realitzaran com a mínim 4 reunions a l'any. Cada organització/entitat designarà un responsable com a representant de la institució a la Xarxa UPS. A les reunions s'abordaran els factors importants que afecten la salut dels cerverins i cerverines, i cada entitat exposarà de quina manera pot aportar una solució.

A més a més, també es posaran en comú les activitats que realitza cada entitat, per a poder fer-ne difusió a través de les xarxes socials i del mailing de la Xarxa UPS

AVALUACIÓ

L'avaluació del correcte funcionament de la Xarxa UPS serà qualitativa, és a dir, a través de la observació directa, grups focals, opinions i comentaris tant dels mateixos tècnics com de la ciutadania, entre d'altres.